Om övergödning

Tänk cirkulärt - slut fosforkretsloppet med Polonite®

Att använda fosfor från avloppsvatten som gödning på jordbruksmark transformerar ett miljöproblem (fosforläckage) till en resurs. Detta är speciellt viktigt i skenet av att fosfor är en ändlig resurs och samtidigt ett viktigt näringsämne för allt som växer och bör därför återföras till kretsloppet. Hittills har vi väsentligen använt kemikalier för att kemfälla fosfor (framförallt i kommunala verk), eller att infiltrera ned fosforhaltigt vatten i marken (enskilda avlopp). Ingen av dessa metoder löser fosforutmaningen; huvuddelen av det fosforbemängda slammet hamnar i olika typer av ”slutförvar” där fosforn riskerar att läcka ut, och återföring till kretsloppet omöjliggörs. Fosfor som förs ned i marken kommer med stor sannolikhet att så småningom bidra till övergödning.

Mättad Polonite® består av kalk och fosfor. Detta innebär att man kan kombinera strukturkalkning med fosforgödning.

Tack vare att Polonite® opererar med ett förhöjt pH kommer materialet i praktiken att bli självhygieniserad (upp till 99,9% patogenreduktion).

Polonite sluter kretsloppet

Slamavskilt och för-renat avloppsvatten passerar genom Polonite-materialet med gravitationens hjälp. Ingen elanslutning eller andra externa resurser erfordras, vilket innebär att det blir en väldigt robust lösning för att ta hand om fosforn i avloppsvattnet. Till skillnad från system baserade på kemfällning, finns det ingen risk att system ”går torrt”, utan det handlar här om en långsam process över åtskilliga månader där fosforbindningen successivt avtar. När Polonite-materialet är mättat/förbrukat ersätts hela filtret med ett nytt. Tack vare det förhöjda pH-värdet avdödas patogener (= sjukdomsalstrande bakterier) effektivt när vattnet passerar genom filtret. Mättad Polonite består av kalksten med granuliteten 2 – 6 mm och fosfor. Efter lufttorkning, kan materialet enkelt spridas med en fastgödselspridare. Det mesta av den infångade fosforn frisätts när det regnar på materialet.

Således kommer Poloniten inte bara att ”rena” avloppsvattnet, utan fosforn fångas in på ett sätt som medger att den kan återföras till kretsloppet.