Entreprenörer

Som entreprenör verksam inom enskilda avlopp så kommer du sannolikt att komma i kontakt Polonite i någon av tre olika situationer:

  1. Du installerar en ny avloppsreningsanläggning. Antingen ett ”färdigpaketerat” reningsverk där Polonite ingår som en komponent. Eller en markbädd med ett utloppsrör som ska föra vattnet vidare till Polonite-filtret placerat i en separat tank.

    I första hand bör du följa installationsanvisningarna från leverantören av den ”färdigpaketerade” anläggningen. Genom att klicka här hittar du några allmänna installationsråd

  2. En befintlig anläggning ska kompletteras med fosforavskiljning genom att en ny tank med ett Polonite® filter ska installeras efter den befintliga anläggningen. Genom att klicka här hittar du några allmänna installationsråd
  3. En befintlig anläggning behöver ett nytt filter. Klicka här för att få tips för ett effektivt filterbyte.

Tillgängliga produktvarianter

Färdigpaketerade fosforfilter, “plug & play”
Ämnade som tertiärt reningssteg i enskilda avloppsanläggningar:

Följande färdigpaketerade filter finns som lagerhållna standardprodukter

TypeMängd Polonite® kg Ungefärliga mått exkl anslutnings-rör (diam x höjd mm)Rekommenderad minimum innerdiam i cylindrisk tank (mm)
P301500840 x 1 2001 000
P3021 0001040 x 16501 200
P303370840 x 9001 000
P304500950 x 9801 100

Polonite® levererat som bulkmaterial

Polonite-bags-fixad-1024x768

Levereras i storsäck innehållande 1,2 ton.
Material levererat som bulk kan användas för olika specialtillämpningar, för större ”in-situ filters” med större filter volymer (t.ex. för kommunala verk).

Tack vare den unika kombinationen av hög fosforbindningsförmåga och lång livslängd kan Polonite® användas för en mångfald av tillämpningar där det finns behov av att adsorbera fosfor från vatten.

Zincstop® filter media

En variant av Polonite speciellt ägnat för att fånga zink från olika typer av utloppsvatten. Används t.ex. i biltvättanläggningar. Levereras i storsäck om 1,2 ton. Funktionsprincipen är i grunden densamma som för vanlig Polonite men avsedd för zink istället för fosfor.

Om Zink
Zink är ett miljögift som skapar problem redan vid väldigt låga koncentrationer. Utsläpp från hushåll och industrier förmodas vara de viktigaste källorna för zinkläckage till vattenresurser. Hushållsrelaterade zinkutsläpp hamnar ofta i städernas dagvatten då det regnar på hus som har zink i takplåtarna, förzinkade staket och liknande. Regnvatten tar successivt med sig zink ut i dagvattenströmmarna. Fordon som bromsar släpper också ifrån sig zink som hamnar på gatorna och sedan sköljs bort med dagvattnet. Industriella utsläpp kan komma från t.ex. ytbehandling då metallkonstruktioner förzinkas (galvaniseras). Ytterligare källor till zinkutsläpp är bilar och underhåll av dessa – zink frigörs ofta då man tvättar bilen och både motorolja och hydraulolja har ofta tillsatser av zink som kan läcka ut till miljön om olja råkar spillas i samband med oljebyte eller spontant läckage från bilar.

Riktlinjer för dimensionering

Maximalt flöde genom filtret
Avloppsvattnet måste ha en uppehållstid på minst en timme i filtret. Eftersom porositeten i materialet är c:a 60%, så kan ett 500 kg-filter hålla c:a 300 liter vatten. Följaktligen ska flödet genom ett filter av den storleken inte överstiga 300 liter/timme. Notera att detta är max tillåtet flöde men det rekommenderas inte att kontinuerligt utsätta filtret för maxbelastning eftersom detta kommer att minska filtrets livslängd.

En indikativ uppskattning av ett Polonite® filters livslängd
För totalt 90% fosforfångst kan man använda följande enkla formel för att indikativt beräkna filtrets förväntade livslängd:
1 m3 kumulativt vattenflöde genom filtret per kg filtermaterial
Exempel: Ett 500 kg-filter kan förväntas fånga totalt 90% av fosforn från ett kumulativt vattenflöde på 500 m3.

OBS att detta är en indikation; i verkligheten kommer den faktiska livstiden att variera beroende på ett antal olika omständigheter som kvaliteten på det vatten som kommer från huvudreningssystemet, pH i inkommande vatten, flödesvariationer genom filtret etc. Den verkliga livslängden kan därför bli både högre och lägre.  Kalendertid har däremot i princip inget värde när filtrets livslängd ska bedömas eftersom både vattenförbrukning och utnyttjandegrad vid olika fastigheter varierar I mycket hög grad.

Val av lämplig storlek på ditt Polonite filter.
Vår grundregel är att du bör installera c:a 100 kg Polonite för varje person som kan förväntas bo på fastigheten. Dimensionerar man efter denna enkla grundregel kan man förvänta sig att filtret kommer att fånga minst 90% fosfor under åtminstone två år (i praktiken ofta betydligt längre eftersom de flesta hushåll består av färre än 5 personer).
De flesta enskilda avlopp är dimensionerade för upp till fem personer (5 PE). Därför är också det förpaketerade 500 kg-filtret den vanligaste storleken. Om två hushåll delar samma reningsanläggning så är däremot ett filter på 1,000 kg det logiska valet.