KOMMUNER
Miljökontor & Renhållningsverksamhet

Några råd vid miljötillståndsgivning för enskilda avlopp:

 • Säkerställ att Polonite®-filtret placeras inom ett avstånd från en plats där en kranbil kan operera:
  • För 500 kg filter: Högst 10 meter
  • För 1 000 kg filter: Högst 5 meter
  • Uppställning av kranbil på allmän väg som kan hindra annan trafik är inte tillåten
 • Säkerställ att det i kommunens administrativa system noteras vilken typ av anläggning som installeras. Detta kommer väsentligt att underlätta arbetet när det blir dags att byta filtret.
 • Se alltid till att skapa förutsättningar för att kunna dela registrerade uppgifter mellan miljökontoret och renhållningssidan.
 • Säkerställ att Polonite®-filtret är korrekt dimensionerat. Se ”Riktlinjer för dimensionering”.

Säkerställ att byten sker i rätt tid

 • Filter ska bytas i rätt tid; inte för sent (miljöskydd) och inte för tidigt (dålig resurshushållning). Därför avråds starkt från förbestämda utbytesintervaller då kalendertid har väldigt lite relevans för när byte bör ske. Istället bör kommunen säkerställa att fastighetsägare rapporterar pH-värdet i sitt utloppsvatten och, om relevant, resultatet av en vattenanalys. Vi rekommenderar att en första pH-mätning görs efter 12 månader och därefter lämpligen var 6:e månad. Notera rapporterade pH-värden i kommunens ärendesystem. När nytt värde rapporteras in görs lämpligen en rimlighetskontroll – pH-värdet liksom fosforreduktionen avtar successivt vartefter filtret brukas. Om ett pH-värde skulle vara högre än tidigare rapporterade värden kan det finnas anledning att ifrågasätta varför. Om pH är över 9 kan man vara helt lugn för att funktionen är intakt. Vid pH mellan 8 och 9 kan funktionen vara intakt men detta bör då verifieras genom en vattenanalys. Vattenanalyser genomförs enkelt av de flesta leverantörer av huvudreningssystemen och det finns ingen anledning att kräva att vattenanalys ska ske av ett ackrediterat labb – då det rör sig om ett enstaka stickprov är merkostnaden inte försvarlig.
 • Organisera gärna utbyten i kampanjform, lämpligen en utbytesperiod på våren och en på hösten. En fastighetsägare som inte rapporterat ett tillfredsställande pH-värde (eller resultat av vattenanalys) läggs in i nästa utbyteskampanj.
 • Genom att organisera utbytena i kampanjform kan transportarbetet optimeras, vilket innebär minimerad miljöpåverkan och maximerad kostnadseffektivitet för berörda fastighetsägare.
 • Att ta hand om mättade fosforfilter faller inom det kommunala renhållningsansvaret men om strukturer för detta inte finns på plats är kommunen välkommen att kontakta oss på Polonite Nordic AB.

Administrativt och avgifter

 • Polonite®-filter-konceptet erbjuder en miljöriktig och samtidigt robust lösning inte bara för att säkerställa att fosfor inte sprids i miljön, utan också för att etablera ett effektivt fosforkretslopp. För att göra konceptet även kostnadsmässigt attraktivt för den enskilde fastighetsägaren är det dock viktigt att filterutbyten hanteras effektivt. Därför uppmanas alla kommuner att säkerställa att man (eller ens upphandlade entreprenör) alltid kan erbjuda fastighetsägaren en tilläggstjänst innebärande en komplett utbytescykel där ett nytt filter sätts på plats samtidigt som det gamla hämtas upp.
 • De flesta entreprenörer som har erfarenhet av att hantera Polonite-filter är mindre företag. Därför bör upphandlingen inte göras mer komplicerad än vad som är absolut nödvändigt; det gäller att fokusera på de överordnade nyttorna och undvika formaliteter som lätt kan diskvalificera mindre, men effektiva, firmor. Överväg alltid alternativa upphandlingsformer, till exempel ”direktupphandling”. Konsultera gärna Avfall Sveriges Guide #19, vilken handlar om just fosforfällor.
 • Enligt kommunallagen ska alla kommunens invånare behandlas lika. Det betyder i detta sammanhang att fastighetsägare ska debiteras samma avgift för fosforfilterutbyte (den del som är kommunens ansvar) oberoende av var i kommunen fastigheten är belägen, dvs avgiften får inte variera beroende på körsträcka etc.Vi vill också hänvisa till Avfall Sveriges Guide #19 där det påpekas att gällande regelverk medger för en kommun att via avgifter styra mot mer miljöriktiga lösningar.

Etablera ett effektivt kretslopp

 • De mättade fosforfiltren består av granulerat kalkmaterial med några procent fosfor i. Undersök de bästa möjligheterna för att nyttja denna resurs i just din kommun. Beroende på vilka volymer det handlar om kan några av följande alternativ övervägas:
  • Användning av insamlat material som jordförbättringsmedel vid produktion av planteringsjord.
  • Identifiera lantbrukare som är intresserade av att sprida materialet direkt på sina jordar (beställ gärna vår guide om hur lämplig giva beräknas)
  • Träffa ett avtal med något av de “kretsloppsföretag” som etablerar sig med lantbruksnära verksamhet.