Vad betyder “Rening”?

Fosforfångst

Enl gällande svensk miljölagstiftning har alla som äger en avloppsreningsanläggning ett ansvar att inte sprida otillåtna halter av fosfor. Detta gäller både kommuner och enskilda fastighetsägare som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Myndigheterna ska definiera vilka utsläppskrav som gäller. Dessa krav, och speciellt tillämpningen av dem, är dock inte alltid klara. Man definierar ”reningskrav” men är det verkligen rening vi talar om, eller är det snarare ”buffring” eller ”retention”?

Många enskilda avloppsanläggningar består idag av någon form av sand/grus-bädd. Ofta utformad för markinfiltration, men ibland med ett tätskikt i botten och ett utlopp. Inte sällan en kombination mellan de två där vatten som inte tar sig ned i marken släpps ut i ett utloppsrör.

Fosfor är ett grundämne. Det kan därför inte brytas ned. Till skillnad från kväve kan det inte heller enkelt överföras till gasform. Så vad betyder ”rening” när det gäller fosfor? Det finns i grunden tre olika sätt att hantera fosfor i avloppsvatten:

Sprid avloppsvattnet i någon form av markbädd.

1. Sprid avloppsvattnet i någon form av markbädd.

Porositeten och den naturliga mikrobiologin kommer att buffra en viss mängd fosfor i bäddmaterialet. Efter ett par år kommer bädden dock att bli mättad och när ny fosfor tillförs så kommer denna att spridas till omgivande mark (och/eller följa med utloppsvattnet om det finns ett utloppsrör från bädden). Fosfor som kommer ut i marken kan fastna där, åtminstone för en tid, till dess att regnvatten och avloppsvattnet självt för fosforn vidare. Förr eller senare kommer fosforn med stor sannolikhet att nå grundvattnet. Det är omöjligt att förutsäga vad som kommer att hända i varje specifikt fall, men med hög sannolikhet kommer denna fosfor att föras vidare till olika vattenresurser (t ex Östersjön) där den blir ett ytterligare bidrag till övergödningen. Men är det korrekt att kalla detta för ”rening”? Vi vill påstå att ”buffring” eller ”fördröjning” är mer relevanta begrepp*. I vilket fall är denna fosfor förlorad för all framtid.
*)Nyare forskning vid Stockhiolms Universitets Östersjöcentrum har visat att nästan hälften av den fosfor som tillförs egentliga Östersjön är gammal fosfor via mark).

2. Tillför kemikalier till avloppsvattnet för att kemiskt binda fosforn

I denna process, känd som kemfällning eller ”flockning” tillförs specifika kemikalier, baserade på järn eller aluminiumföreningar, till avloppsvattnet. Dessa kemiska föreningar kommer att skapa fosforflockar som sedan samlas tillsammans med slammet som mekaniskt avskiljs i ett första behandlingssteg. För att denna kemiska process ska fungera måste man säkerställa en korrekt dosering av kemikalierna – proportinerligt med aktuellt flöde; om för lite tillförs kommer delar av fosforn att passera igenom; om för mycket kemikalier tillförs kommer dessa att följa med utloppsvattnet. Allra viktigast är dock att tillse att det finns en kontinuerlig påfyllnad av kemikalier. Utan kemikalier på plats blir det ingen fosforreduktion överhuvudtaget!

Om kemikalier alltid finns på plats och systemet är väl injusterat så att lagom mycket tillförs, kommer denna metod att fånga fosforn, dvs avloppsvattnet renas från fosforn. Men det finns tyvärr en väldigt begränsad kretsloppspotential i fosfor infångad på detta sätt; dels för att kemfälld fosfor är hårt bunden och därmed har en begränsad växttillgänglighet, dels därför att kemfälld fosfor blandas med slammet och endast c:a 30% av Sveriges avloppsreningsslam återförs till åkermark (sådant slam är ofta kontaminerat).

3. Användning av reaktivt filtermaterial, Polonite®

Polonite är baserat uteslutande på ett naturligt mineral, opoka, väsentligen bestående av kalciumsilikat. Opokan grävs ut i ett dagbrott med hjälp av en vanlig grävmaskin. Opokan krossas och siktas till lämplig fraktionsstorlek (huvuddelen av kornen ligger mellan 2 och 6 mm). Materialet görs reaktivt genom en värmebehandling.

“Reaktivt” betyder att pH höjs så att fosfor i vatten som passerar genom materialet effektivt binds. Ny Polonite har ett pH på runt 12, och det har en unikt stark fosforbindande effekt ned till ett pH runt 8. Slamavskiljt och förrenat avloppsvatten passerar genom Polonite-materialet med gravitationens hjälp. Ingen elanslutning eller andra externa resurser erfordras, vilket innebär att det blir en väldigt robust lösning för att ta hand om fosforn i avloppsvattnet. Till skillnad från system baserade på kemfällning, finns det ingen risk att system ”går torrt”, utan det handlar här om en långsam process över åtskilliga månader där fosforbindningen successivt avtar.

Polonite "renar" inte bara avloppsvattnet utan fosforet återvinns så att det kan komma till användning