Varför Polonite®-filter?

Polonite® fosforfilter för enskilda avlopp

Polonite-filter både fångar fosfor och möjliggör kretslopp av detta viktiga näringsämne. Filtren är inte bara effektiva utan också robusta och underhållsfria. Till skillnad från kemisk fällning behöver inget tillsättas utan vattnet rinner bara igenom materialet med hjälp av gravitationen.

Hur fungerar det?
Polonite® är ett reaktivt kalkmaterial (kalciumsilikat) med den unika egenskapen att det på ytan av kornen i materialet binder fosforn i behandlat avloppsvatten som rinner igenom filtermaterialet (binder på ytan = adsorbtion).

Fosforfilter – ett ekosystem för näringsämnet fosfor
Polonite® fosforfilter är, såvitt känt, det enda material som både kan fånga in och återföra fosforn dit den kom ifrån, dvs jordbruksmark. Således ett praktiskt fungerande ekosystem för den viktiga fosforn. Mättade Polonite®-filter kan utan ytterligare behandling än en naturlig torkning spridas på produktiv åkermark.

Fördelar Polonite® fosforfilter

  • Robust och underhållsfritt
  • Inga kemikalier, elektricitet eller mekanik erfordras
  • Uppfyller EU’s krav på fosforfångst
  • Fosforfångsten är kontinuerlig utan att något plötsligt ”tar slut” som vid kemfällning
  • Vattnet blir automatiskt hygieniserat

Funktion och flöde
Polonite® fosforfilter installeras efter huvudreningssteget, dvs det slamfria och organiskt renade vattnet förs till brunnen (tanken) där Polonite®-filtret sitter. Vattnet rinner igenom filtermaterialet och lämnar brunnen (tanken) via ett utloppsrör till recipienten. Inloppet sitter således på en högre nivå än utloppet så att flödet helt och hållet drivs av gravitationen (i tekniska termer av det hydrostatiska tryck som uppstår av nivåskillnaden in – ut). I vissa kompakta reningsverk finns Polonite®-brunnen integrerad i verket, i andra fall installeras den separat. 

Installationen är således enkel och den enda underhållsåtgärd som krävs är att emellanåt kontrollera att filtret inte är mättat. Se t.ex. dokument ”Info till fastighetsägare”.

Polonite® fosforfilter för större anläggningar

Kemikaliefri fosforfångst vid storskalig avloppsvattenrening
Även vid större, t.ex. kommunala, reningsanläggningar kan Polonite® med fördel användas. Detta kan vara speciellt relevant i fall då befintliga reningsanläggningar behöver kompletteras för effektiv fosforfångst. Istället för att bygga om hela verket kan man istället addera ett Polonite®-baserat steg direkt efter den befintliga anläggningen. Principen är densamma som vid småskalig avloppsrening men istället för färdigpackade filterkassetter placeras Polonite-materialet i större tankar med åtskilliga ton Polonite® där avloppsvattnet rinner igenom.

Polering av rejektvatten

Fosforhalten i rejektvatten kan bli så hög som 200 – 300 mg/liter. Ju högre fosforhalt, desto högre effektivitet får Polonite®-filtret. Andra koncept för storskalig fosforrening kan ha problem att rena tillräckligt höga nivåer av näringsämnet fosfor. Polonite® kan då vara en lösning, ensam eller i kombination med andra tekniker, för att höja reduktionstalen samtidigt som den fångade fosforn kan återföras till kretsloppet.